• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดฯ  “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตบนสายน้ำแห่งวัฒนธรรม”    ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 15.52 น. ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559      
 
ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1
 
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
 
นายพินิจ บุญเลิศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 
นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ ของการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในรูปแบบของการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน
ความก้าวหน้าโครงการ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดต
1 33,526,800.00
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
กำลังดำเนินการ
33,078,200.00 20 ก.ย. 59
2 40,921,000.00
โครงการชลประทานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ
กำลังดำเนินการ
27,986,462.00 20 ก.ย. 59
3 51,258,600.00
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำลังดำเนินการ
14,902,500.00 20 ก.ย. 59
4 78,152,700.00
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำลังดำเนินการ
59,194,936.00 20 ก.ย. 59
ปฏิทินกิจกรรม
โพลสำรวจความคิดเห็น
POLLS
เว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานมีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยแค่ไหน (ดู : 191)